آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 رؤیافیروزی مسئول کیفی و حسابدار آزمایشگاه مرکزی کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی 33711027
2 رؤیاملائی برجهری کارشناس آزمایشگاه مرکزی- مسئول کیفی آزمایشگاه سم شناسی کارشناس ارشد شیمی 33711027
3 فروغ رضوانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی- مسئول فنی آزمایشگاه سم شناسی کارشناس ارشد شیمی 33711027